Regulamin

Regulamin
użytkowania sieci komputerowych
w Domach Studenckich

z dnia 31.01.2007


Regulamin użytkowania sieci komputerowych w Domach Studenckich Politechniki Poznańskiej ustala zasady eksploatacji instalacji teleinformatycznych umożliwiających studentom mieszkającym w tych Domach uzyskanie dostępu do zasobów i usług Uczelnianej Sieci Komputerowej Politechniki Poznańskiej oraz za jej pośrednictwem do zasobów i usług sieci zewnętrznych, a w szczególności Poznańskiej Miejskiej Sieci Komputerowej POZMAN i sieci Internet.

I. Definicje pojęć i terminów

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

II. Postanowienia ogólne

 1. Uzyskanie dostępu do studenckiej sieci komputerowej w DS wymaga uprzedniego zarejestrowania się jego mieszkańca w charakterze jej użytkownika.
 2. Użytkownicy sieci studenckich mają prawo do:
  • korzystania z usług i zasobów sieci studenckich i zewnętrznych,
  • udostępniania swoich zasobów w swoich sieciach studenckich,
  • udostępniania swoich zasobów w USK dla celów dydaktycznych,
  • zdalnego dostępu do swoich komputerów i ich zasobów z USK w celach dydaktycznych.
 3. Użytkownicy sieci studenckich nie mają prawa do:
  • świadczenia usług,
  • udostępniania swoich zasobów w przypadkach innych niż określonych w pkt. 2.,
  • realizacji żadnej formy pośredniczenia w dostępie do zasobów i usług sieci studenckich oraz zasobów i usług zewnętrznych sieci komputerowych,
  • budowy we własnym zakresie połączeń teleinformatycznych i sieci komputerowych innych niż sieci studenckie,
  • prowadzenia w tych sieciach działalności gospodarczej oraz o charakterze niedochodowym.
 4. Dane osobowe użytkowników sieci studenckich są gromadzone i przetwarzane przez jednostkę zarządzającą wyłącznie dla celów zarządzania tymi sieciami i nie są udostępniane osobom trzecim (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. nr 133 poz. 883 i Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Dz.U. nr 80 z 03.06.1998 poz. 521).
 5. Informacje o przebiegu użytkowania przyłączy przez poszczególnych użytkowników są gromadzone przez cały okres ich studiów oraz przez okres dwóch lat po ich zakończeniu (retencja danych) wyłącznie do dyspozycji jednostki zarządzającej, Dziekanów wydziałów, których studentami są użytkownicy oraz Władz uczelni.

III. Rejestracja użytkowników sieci studenckich

 1. Prawo rejestracji w charakterze użytkownika studenckiej sieci komputerowej posiadają tylko mieszkańcy Domów Studenckich Politechniki Poznańskiej.
 2. Rejestracja w charakterze użytkownika studenckiej sieci komputerowej ustala tożsamość mieszkańca DS uzyskującego dostęp do studenckiej sieci komputerowej oraz dokonuje rezerwacji i aktywacji odpowiednio: przyłącza sieciowego w pokoju oraz adresu IP.
 3. W celu zarejestrowania się w charakterze użytkownika studenckiej sieci komputerowej i uzyskania rezerwacji przyłącza sieciowego oraz adresu IP, po zakwaterowaniu w pokoju należy:
  • podłączyć komputer do znajdującego się w nim dowolnego, nie zajętego przyłącza sieciowego,
  • skonfigurować kartę sieciową podłączonego komputera do automatycznego pobrania parametrów konfiguracyjnych (DHCP),
  • uruchomić komputer i po załadowaniu systemu operacyjnego wywołać dowolną przeglądarkę WWW, a następnie wypełnić formularz rejestracji nowego użytkownika dostępny na stronie http://www.scn.put.poznan.pl
 4. Rezerwacja przyłącza i adresu IP następuje na podstawie danych podanych na formularzu i jest ważna przez trzy dni robocze. W tym czasie wnioskodawca jest zobowiązany do osobistego zgłoszenia się w jednostce zarządzającej w celu potwierdzenia wprowadzonych danych. Potwierdzenie następuje na podstawie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem i karty mieszkańca DS oraz danych przekazywanych przez Administrację DS.
 5. Aktywacja zarezerwowanego uprzednio przyłącza i odpowiedniego adresu IP następuje nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od potwierdzenia ich rezerwacji. Aktywacji dokonuje jednostka zarządzająca.
 6. W przypadku, gdy wnioskodawca nie potwierdzi rejestracji przyłącza i adresu IP w terminie określonym w pkt. 4., jest ona automatycznie wycofywana.
 7. Rejestracja w charakterze użytkownika studenckiej sieci komputerowej zachowuje ważność w okresie zamieszkania odpowiedniej osoby w pokoju DS.
 8. Użytkownicy są zobowiązani do zgłaszania w formie pisemnej wszelkich zmian danych podanych przy rejestracji.
 9. Prawdziwość danych rejestracyjnych gwarantuje wypełniający go użytkownik sieci pod rygorem utraty prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej w przypadku stwierdzenia przez jednostkę zarządzającą podania informacji nieprawdziwych.

IV. Zasady funkcjonowania sieci studenckich w Domach Studenckich

 1. Sieci studenckie należą do grupy instalacji mediów składających się na określony standard miejsc w DS.
 2. Sieci studenckie podlegają ochronie w postaci profilowania transmisji danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i założonych parametrów transmisji.
 3. Użytkownik sieci studenckiej może korzystać wyłącznie z przydzielonego mu przyłącza sieciowego i adresu IP. Autoryzacja w tym zakresie polega odpowiednio na weryfikacji adresu MAC sterownika sieci lokalnej przyłączonego do sieci i weryfikacji prawa do propagacji ruch sieciowego do/z adresu IP.
 4. Korzystanie z adresu IP innego niż przydzielony lub podłączanie urządzeń o innych adresach fizycznych niż zadeklarowane powoduje utratę prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej.
 5. W przypadku zalegania z opłatą za miejsce w Domu Studenckim w rozumieniu regulaminu obowiązującego jego mieszkańców, jednostka zarządzająca na wniosek Administracji odpowiedniego Domu Studenckiego zawiesza prawo użytkownika do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej. Przywrócenie tego prawa następuje automatycznie bez konieczności składania przez niego wniosku, na podstawie informacji o uregulowaniu zaległości przekazywanych jednostce zarządzającej przez Administrację Domów Studenckich.

V. Zasady użytkowania sieci studenckich

 1. Do elementarnych zasad użytkowania sieci studenckich zalicza się:
  • zakaz skanowania i podsłuchiwania ruchu sieciowego,
  • nieudostępnianie zadeklarowanego adresu MAC, przydzielonego przyłącza i adresu IP osobom trzecim,
  • korzystania z przyłącza w charakterze użytkownika końcowego bez prawa świadczenia usług i udostępniania zasobów poza sieciami studenckimi,
  • stosowanie kryptografii w transmisji danych i zdalnej łączności interaktywnej,
  • stosowanie nietrywialnych, zmienianych haseł dostępu składających się z minimum 8 znaków, w tym co najmniej dwa znaki różne od liter (cyfry, znaki specjalne),
  • stosowanie ochrony antywirusowej, indywidualnych zapór ogniowych (ang. personal firewall), ochrony przez przesyłkami niechcianymi (ang. spam) oraz stała aktualizacja bezpieczeństwa oprogramowania systemowego i użytkowego,
  • korzystanie ze sprawnego i właściwe uziemionego komputera,
  • zgłaszanie administratorowi systemu wszelkich prób nieautoryzowanego dostępu do sieci lub innych zdarzeń mających wpływ na jej efektywność pracy.
 2. Do elementarnych zasad użytkowania sieci zewnętrznych zalicza się:
  • zakaz skanowania i podsłuchiwania ruchu sieciowego,
  • zakaz nieuzgodnionego przełamywania zabezpieczeń systemów komputerowych,
  • zakaz korzystania z komputerów osób trzecich bez ich upoważnienia,
  • korzystanie z dostępu do sieci bez utrudniania tego innym użytkownikom, w tym blokowania transmisji danych, wysyłania przesyłek niechcianych (ang. spam),
  • zakaz kopiowania licencjonowanego oprogramowania oraz innych dóbr podlegających ochronie prawnej z tytułu praw autorskich w celu ich nieuprawnionego rozpowszechniania,
  • zakaz nieautoryzowango kopiowania udostępnianych danych innych niż wymienione w pkt. 2.5.,
  • zakaz wykorzystywania bez upoważnienia tożsamości, adresów i domen internetowych innych użytkowników - osób fizycznych,
  • zakaz wykorzystywania bez tytułu prawnego tożsamości, znaków handlowych, adresów elektronicznych, domen internetowych innych użytkowników - osób prawnych.
 3. Użytkownicy sieci studenckich są zobowiązani do przestrzegania elementarnych zasad użytkowania sieci studenckich, sieci zewnętrznych oraz przepisów prawa pod rygorem utraty prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej.

VI. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad korzystania z sieci studenckiej

 1. Użytkownicy nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu podlegają następującym sankcjom:
  • czasowa, krótkookresowa utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej,
  • czasowa, krótkookresowa utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej połączona z nieodpłatnym wykonaniem prac na rzecz studenckiej sieci komputerowej i/lub USK,
 2. W przypadku powtarzających się naruszeń niniejszego Regulaminu użytkownicy podlegają niniejszym sankcjom:
  • czasowa, długookresowa utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej końca semestru lub roku akademickiego,
  • czasowa, długookresowa utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej końca semestru lub roku akademickiego z wpisaniem do akt,
  • trwała utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej do końca studiów,
  • trwała utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej do końca studiów z wpisaniem do akt,
  • powiadomienie władz wydziału o utracie prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej,
  • powiadomienie władz uczelni o utracie prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej.
 3. Utrata prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej oznacza blokadę odpowiedniego przyłącza fizycznego oraz utratę prawa do propagacji ruchu sieciowego dla danego adresu IP.
 4. Przywrócenie prawa do korzystania ze studenckiej sieci komputerowej następuje po:
  • pozytywnym rozpatrzeniu przez jednostkę zarządzającą pisemnego wniosku zawierającego wyjaśnienia złożone przez zainteresowanego użytkownika (dla sankcji określonej w pkt. 1.1),
  • decyzji Kierownika jednostki zarządzającej (dla sankcji określonej w pkt. 1.2),
  • decyzji Prorektora ds. Kształcenia Politechniki Poznańskiej (dla sankcji określonych w pkt. 2.1 do 2.6).

VII. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje we wszystkich sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Kierownik jednostki zarządzającej.
 2. Uwagi i wnioski dotyczące niniejszego regulaminu należy składać w jednostce zarządzającej z zachowaniem formy pisemnej.
 3. Prawo do wprowadzania zmian i poprawek w niniejszym regulaminie z uwzględnieniem ew. zgłoszonych uwag i wniosków ma jednostka zarządzająca oraz Rektor Politechniki Poznańskiej.
 4. Regulamin użytkowania studenckich sieci komputerowych wchodzi w życie na podstawie odpowiedniej decyzji Rektora, podejmowanej na wniosek jednostki zarządzającej po uzyskaniu akceptacji Prorektora ds. Kształcenia.